Награды за городской этап конкурса «Математическое домино» в 2013 году


Anikina_PG2

Bushmakov_PG2

Chernyi_PG1

Demidova_D3

Dyachkov_PG2

Elkin_PG1

Isupova_G2

Kirillov_PG1

Konev_D2

Kovalenko_PG2

Krestova_PG2

Malcev_D3

Nazarov_PG2

Nikonov_PG1

Ostashev_PG2

Popov_D1

Sadakov_PG2

Saltanov_PG1

Serebrennikov_PG2

Solodyankin_PG2

Somova_PG2

Titova_PG1

Tokmakov_D3